مزایده عمومی یک نوبته سی و پنج قطعه زمین به صورت کاملاً نقدی

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد سی و پنج قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

 

ردیف

آدرس

مساحت

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی (ریال)

1

مینودر خیابان مرصاد روبروی هتل ورزش

241

2

15734 فرعی از 41 – اصلی بخش 5

تجاری

11/327/000/000

2

نوروزیان ، حکمت 72

418/78

923

938/12/11 فرعی از 38 اصلی بخش 5

مسکونی

20/939/000/000

3

نوروزیان حکمت 70

417/77

947

962/12/11 فرعی از 38 – اصلی بخش 5

مسکونی

18/799/650/000

4

خیابان نوروزیان ، انتهای کوچه حکمت 69

111/40

-

2129 فرعی از 38 – اصلی بخش 5

مسکونی

3/564/800/000

5

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

235/14

1

61/63/706 فرعی از 25 – اصلی بخش یک

مسکونی

3/056/820/000

6

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

241/13

2

61/63/706 فرعی از 25 – اصلی بخش یک

مسکونی

3/134/690/000

7

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

212/08

5

61/63/706 فرعی از 25 – اصلی بخش یک

مسکونی

2/757/040/000

8

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

124/85

6

61/63/706 فرعی از 25 – اصلی بخش یک

مسکونی

1/827/750/000

9

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

111

7

61/63/706 فرعی از 25 – اصلی بخش یک

مسکونی

1/665/000/000

10

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

183/26

8

61/63/706 فرعی از 25 – اصلی بخش یک

مسکونی

2/199/120/000

11

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

199/75

9

61/63/706 فرعی از 25 – اصلی بخش یک

مسکونی

2/397/000/000

12

بلوار خرمشهر ،ضلع جنوب تأمین اجتماعی

223/21

1

5 فرعی از 64 – اصلی

تجاری مسکونی

10/714/080/000

13

بلوار خرمشهر ،ضلع جنوب تأمین اجتماعی

192/71

6

5 فرعی از 64 – اصلی

تجاری مسکونی

9/250/080/000

14

بلوار خرمشهر ،ضلع جنوب تأمین اجتماعی

208/61

5

5 فرعی از 64 – اصلی

مسکونی

7/927/180/000

15

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

164/79

1

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

6/756/390/000

16

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

165/21

2

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

6/773/610/000

17

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

165/62

3

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

6/790/420/000

18

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

166/03

4

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

6/807/230/000

19

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

166/44

5

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

6/824/040/000

20

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

166/86

6

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

6/841/260/000

21

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

216/35

7

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

 

مسکونی

8/870/350/000

22

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

189/68

8

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

7/776/880/000

23

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

157/75

9

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

5/080/000/000

24

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

159/48

10

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

5/103/360/000

25

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

160/20

11

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

5/126/400/000

26

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

160/93

12

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

5/149/760/000

27

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

161/66

13

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

5/173/120/000

28

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

162/38

14

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

5/196/160/000

29

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

163/11

15

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

5/219/520/000

30

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

228/52

16

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

9/826/360/000

31

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

179/64

17

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

8/083/800/000

32

بادامستان ، ضلع غرب فروشگاه رفاه

246/39

18

296 فرعی مفروز و مجزی از 8 فرعی از 3141 اصلی

 

 

مسکونی

9/855/600/000

33

خیابان شهید بابایی، شمال کانال آبرسانی، مجموعه شهیذ بلندیان

200

5

باقیمانده3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی

مسکونی

15/000/000/000

34

خیابان شهید بابایی، شمال کانال آبرسانی، مجموعه شهیذ بلندیان

200

6

باقیمانده3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی

مسکونی

15/000/000/000

35

خیابان شهید بابایی، شمال کانال آبرسانی، مجموعه شهیذ بلندیان

200

7

باقیمانده3153 فرعی از 16 فرعی از 36 اصلی

مسکونی

15/000/000/000

 

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید