مزایده عمومی یک نوبته بیست و هشت قطعه زمین به صورت کاملاً نقدی

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد بیست و هشت قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید :

 

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی

(ریال)

1

بر بلوار نوروزیان جنوب کوچه حکمت  71

191/62

بخشی از پلاک 11/12 فرعی از 38 – اصلی

قطعه 1

تجاری مسکونی

22/994/400/000

2

بر بلوار نوروزیان جنوب کوچه حکمت 71

191/62

بخشی از پلاک 11/12 فرعی از 38 – اصلی

قطعه 2

تجاری مسکونی

21/078/200/000

3

سرتک پردیس 2

246/75

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

19/246/500/000

4

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

168/47

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی (قطعه 1)

مسکونی

6/738/800/000

5

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

169/83

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 2)

مسکونی

6/792/200/000

6

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

188/76

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 3)

مسکونی

7/550/400/000

7

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

189/70

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 4)

مسکونی

7/588/000/000

8

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

190/63

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 5)

مسکونی

7/625/200/000

9

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

191/57

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 6)

مسکونی

7/662/800/000

10

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

172/95

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 7 )

 

مسکونی

9/512/250/000

11

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

162/20

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

( قطعه 8 )

مسکونی

6/488/000/000

12

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

145/79

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 9 )

مسکونی

5/540/020/000

13

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

188/92

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 10 )

مسکونی

7/178/960/000

14

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

211/15

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

( قطعه 11)

مسکونی

8/023/700/000

15

خیابان تعلیم ،فاز 2 جانبازان ، کوچه ولایت 4

224/15

9806 فرعی از 3152 فرعی از 36- اصلی

(قطعه 12 )

مسکونی

8/293/550/000

16

سرای حاج چروک

184/92

6 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 6

انبارتجاری

12/019/800/000

17

سرای حاج چروک

216/00

11 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 11

انبارتجاری

12/096/000/000

18

سرای حاج چروک

216/00

12 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 12

انبار تجاری

14/018/400/000

19

سرای حاج چروک

182/24

15 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 15

انبارتجاری

12/654/745/600

20

سرای حاج چروک

187/30

16 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 16

انبارتجاری

10/488/800/000

21

سرای حاج چروک

179/71

باقیمانده 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 17 (بنچاق)

انبارتجاری

11/324/250/000

22

انتهای خیابان مجاهد

161/29

251-اصلی بخش 4 – قطعه 12

مسکونی

3/145/155/000

23

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251-اصلی بخش 4 – قطعه 13

مسکونی

3/053/895/000

24

انتهای خیابان مجاهد

152/29

251-اصلی بخش 4– قطعه 20

مسکونی

2/817/365/000

25

انتهای خیابان مجاهد

122/54

251-اصلی بخش 4 – قطعه 31

مسکونی

2/450/800/000

26

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251-اصلی بخش 4 – قطعه 21

مسکونی

2/897/285/000

27

غیاث آباد، بلوار ارتباطات، جنب مدرسه صادقین

123/28

باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری مسکونی

8/013/200/000

28

خیابان تبریز – نبش کوچه مرادی

69/19

4109/5029 اصلی بخش 2 قزوین

مسکونی

1/729/750/000

 

 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283