مزایده عمومی یک نوبته چهارده قطعه زمین به صورت کاملاً نقدی - شهرداری مرکز

مزایده عمومی یک نوبته

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد چهارده قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید :

ردیف

آدرس

مبلغ کارشناسی

(ریال)

کاربری

مالکیت ملک

پلاک ثبتی

قطعه

مساحت

مبلغ کارشناسی

(ریال)

کاربری

1

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

1/132/500/000

تجاری مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین تجاری موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

-

113/25

1/132/500/000

تجاری مسکونی

2

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

873/200/000

تجاری مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین تجاری موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

-

109/15

873/200/000

تجاری مسکونی

3

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

987/840/000

تجاری مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین تجاری موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

-

109/76

987/840/000

تجاری مسکونی

4

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

958/800/000

تجاری مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین تجاری موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

-

119/85

958/800/000

تجاری مسکونی

5

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

411/000/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

136

164/40

411/000/000

مسکونی

6

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

411/000/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

137

164/40

411/000/000

مسکونی

7

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

443/880/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

145

164/40

443/880/000

مسکونی

8

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

588/616/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

146

210/22

588/616/000

مسکونی

9

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

558/985/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

147

159/71

558/985/000

مسکونی

10

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

515/424/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

148

161/07

515/424/000

مسکونی

11

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

486/600/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

149

162/20

486/600/000

مسکونی

12

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

427/440/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

157

164/40

427/440/000

مسکونی

13

چوبیندر – زمینهای سبز علی بابا

427/440/000

مسکونی

دارای قرارداد اجاره زمین مسکونی موقوفه غیر متصرفی

6 – اصلی بخش 5

158

164/40

427/440/000

مسکونی

14

پونک شمال پارک ارکیده

8/924/320/000

مسکونی

دارای سند شش دانگ واگذاری

9343/9289 فرعی از 38 اصلی بخش 5

22

262/43

8/924/320/000

مسکونی

 
 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 02833239283