مزایده عمومی دوازده قطعه زمین - شهرداری مرکز

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

 

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی

(ریال)

1

شهرک ولایت پردیس 11

225/30

351 فرعی از 3190 اصلی بخش 4 قزوین

مسکونی

15/320/400/000

2

سرتک پردیس 2

247/58

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

 

20/053/980/000

3

سرتک پردیس 2

250

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

 

19/500/000/000

4

سرتک پردیس 2

246/75

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

 

19/246/500/000

5

نوروزیان شمال ساختمان شهرداری منطقه 3 نبش کوچه حکمت 72

367/34

12/11 فرعی از 38 اصلی

تجاری مسکونی

 

40/000/000/000

6

غیاث آباد، بلوار ارتباطات، جنب مدرسه صادقین

123/28

باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری مسکونی

8/013/200/000

7

انتهای بازار سرای حاج چروک کوچه توسلی

208

12 فرعی از 2118 الی 2120 اصلی قطعه 12

انباری

تجاری

13/500/000/000

8

انتهای بازار سرای حاج چروک کوچه توسلی

216

15 فرعی از 2118 الی 2120 اصلی قطعه 15

انباری

تجاری

15/000/000/000

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی

(ریال)

9

بادامستان شرق سارا موتور خیابان سبحان کوچه فروردین

52/50

باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

 

2/100/000/000

10

بادامستان شرق سارا موتور خیابان سبحان کوچه فروردین

52/50

169/باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

 

2/100/000/000

11

بادامستان شرق سارا موتور خیابان سبحان کوچه فروردین

52/50

164/باقیمانده 21/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

 

2/100/000/000

 

12

بادامستان شرق ساراموتور خیابان سبحان کوچه فروردین

80/50

165/باقیمانده 21/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

 

2/576/000/000

 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتیQazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: قزوین  خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفکس: 02833239283