آگهی مناقصه عمومی خرید و تحویل جداکننده ­های فلزی مسیر دوچرخه - شهرداری مرکز

((آگهی مناقصه عمومی یک نوبته))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید و تحویل جداکننده ­های فلزی مسیر دوچرخه به تعداد 2000 عدد؛ به منظور استفاده در مسیرهای دوچرخه سطح شهر قزوین، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند

. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-33227001