مزایده عمومی یک نوبته دوازده قطعه زمین

مزایده عمومی یک نوبته

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید :

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی

(ریال)

1

سرتک پردیس 2

247/58

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

20/053/980/000

2

سرتک پردیس 2

250

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

19/500/000/000

3

سرتک پردیس 2

246/75

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

19/246/500/000

4

ولایت پردیس 15

253/93

باقیمانده قطعه 49 و 50 فرعی از 3181 اصلی

مسکونی

19/044/750/000

5

پونک شمال پارک ارکیده قطعه 19

242

9340/9289 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 19 تفکیکی

مسکونی

7/986/000/000

6

پونک شمال پارک ارکیده قطعه 20

242

9341/9289 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 20 تفکیکی

مسکونی

7/986/000/000

7

پونک شمال پارک ارکیده قطعه 21

262/48

9342/9289 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 21 تفکیکی

مسکونی

9/449/280/000

8

پونک شمال پارک ارکیده قطعه 22

262/48

9343/9289 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 22 تفکیکی

مسکونی

8/924/320/000

9

پونک شمال پارک ارکیده قطعه 23

242

9344/9289 فرعی از 38 اصلی بخش 5 قطعه 23 تفکیکی

مسکونی

7/260/000/000

10

بادامستان خیابان سبحان جنوب سارا موتور

197/50

169/باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

6/320/000/000

11

غیاث آباد، بلوار ارتباطات ، جنب مدرسه صادقین

123/28

باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری مسکونی

8/013/200/000

12

خیابان راه آهن  نبش کوچه صفری پور

42/39

11 فرعی از 38 اصلی قطعه 13 تفکیکی

تجاری مسکونی

3/179/250/000

 

 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283