آگهی مناقصه واگذاری نیروی انسانی حجمی مورد نیاز شهرداری قزوین

فراخوان آگهی مناقصه واگذاری نیروی انسانی حجمی مورد نیاز شهرداری قزوین به پیمانکاران واجد شرایط (به صورت یک مرحله­ای - دو نوبته)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد به استناد قانون مناقصات دولتی نسبت به خرید خدمات پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (خدماتی – متفرقه و اداری – دبیرخانه) شهرداری قزوین و سازمان­های وابسته، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت یک سال شمسی با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاصیان می­توانند از زمان انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا به صورت حضوری از واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. الزاما شرکت­های دارای صلاحیت مستقر در استان قزوین مجاز به دریافت اسناد مناقصه و ارایه فرم پیشنهاد قیمت می­باشند. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 11/325/000/000 ریال می­باشد.

تلفن تماس: 5-02833227001 و 02833239283

توضیح این که تامین بودجه از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد .