مزایده عمومی یک نوبته تعداد 11 قطعه زمین - شهرداری مرکز

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 11 قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید

 

رديف

مساحت (مترمربع)

قطعه

کاربری

پلاک ثبتی

موقعیت ملک

قیمت کارشناسی

(کل متراژ) ریال

1

250

-

تجاری مسکونی

1972/13 فرعی و 1234/752  و 2697/2472 فرعی از 3181- اصلی بخش 4

سرتک پردیس 2

19/500/000/000

2

283/50

16

تجاری مسکونی

10705 فرعی از 43 – اصلی بخش 5

جنوب غربی بلوار شهید مطهری (بلوار نوروزیان)

19/845/500/000

3

240

9

مسکونی

10705 فرعی از 43 – اصلی بخش 5

جنوب غربی بلوار شهید مطهری (بلوار نوروزیان)

9/120/000/000

4

240

51

مسکونی

10705 فرعی از 43 – اصلی بخش 5

جنوب غربی بلوار شهید مطهری (بلوار نوروزیان)

8/400/000/000

5

157/25

10

مسکونی

4279/11 فرعی از 38- اصلی قطعه مادر 71

پونک - بلوار 65 متری امیر کبیر - بلوار 35 متری حکیم - کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج - کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

6/604/500/000

6

198/05

4

مسکونی

816/549 فرعی از 3141 اصلی بخش 4

بادامستان خیابان فنودی

2/970/750/000

7

198/05

5

مسکونی

817/549 فرعی از 3141 اصلی بخش 4

بادامستان خیابان فنودی

2/970/750/000

8

150

70

مسکونی

4272/88/89 فرعی از 43 اصلی بخش 5

شهرک عارف – کوچه کیمیا جنب مسجد فاطمه زهرا (س)

3/000/000/000

9

169/11

1

تجاری مسکونی

4286/2006 فرعی از 44- اصلی بخش 5

ناحیه دانش خیابان صنوبر

1/183/770/000

10

168

2

تجاری مسکونی

4287/2006 فرعی از 44- اصلی بخش 5

ناحیه دانش خیابان صنوبر

1/176/000/000

11

66/19

-

مسکونی

4109 و 5029 اصلی بخش 2

خیابان تبریز – نبش کوچه مرادی

1/654/750/000

 
 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir.www یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283028-