آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه گریدر - سازمان عمران شهرداری قزوین

((آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه گریدر با مدل موتور Shangchai(CAT Licence) و دو دستگاه غلطک با مدل موتور Cummins، به منظور استفاده در سازمان عمران شهرداری قزوین؛ به صورت نقدی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند

. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-33227001