آگهی انتخاب مشاور پایه حداقل 2 راه و ترابری جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی شرق قزوین

((آگهی انتخاب مشاور))

 
شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور پایه حداقل 2 راه و ترابری جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی شرق قزوین مجموعاً با برآورد اولیه 10/864/304/137 ریال را برای مدت 9 ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین و یا به آدرس اینترنتیwww.qazvin.itr  و یا سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.
آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-33227001 و تلفکس :33239283