آگهی مناقصه خرید مصالح سنگی - شهرداری مرکز

((آگهی مناقصه عمومی دو مرحله­ای))

 

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید مصالح سنگی کوهی به مقدار 100/000 تن (یکصد هزار تن)، به منظور استفاده در کارخانه ­های آسفالت شهرداری قزوین؛ در طول مدت یکسال به صورت 20 درصد نقدی و 80 درصد غیر نقدی (زمین) از طریق مناقصه عمومی دو مرحله­ ای اقدام نماید. واجدین شرایط می­ توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-33227001