تمدید مدت مهلت تحویل اسناد مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS)

تمدید مدت مهلت تحویل اسناد مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد مدت مهلت تحویل اسناد مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS)، آگهی شماره 15192/1397/10 مورخ 01/05/1397 را به مدت 5 روز تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 20/05/1397 تمدید نماید، متقاضیان می­توانند اسناد مناقصه را تا تاریخ فوق به دبیرخانه مرکزی شهرداری قزوین تحویل نمایند.

.هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس 5-02833227001 و 02833239283