آگهی مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS) - شهرداری مرکز

آگهی مناقصه خرید تابلوهای متغیر خبری (VMS)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید و نصب 5 دستگاه تابلو متغیر خبری(VMS)، از طریق برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله­ای با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی WWW.QAZVIN.IR؛ یا سایت ملی مناقصات و یا به مدیریت پیمان ورسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس 5-33227001 و 33239283