مزایده عمومی یک نوبته بیست و پنج قطعه زمین - شهرداری مرکز

مزایده عمومی یک‌ نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 25 قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

 

ردیف

مساحت

(متر مربع)

قطعه

کاربری

پلاک ثبتی

آدرس

قیمت کارشناسی

کل متراژ (ریال )

1

244/25

11

مسکونی

17/1194 فرعی از 3181 اصلی بخش 4

سرتک – پردیس 4 - شمالی

14/166/500/000

2

394/25

تجمیعی از قطعات 1 و 5 و 6 و 7 و 8

مسکونی

7/276 فرعی از  5/70  فرعی از 5/71 فرعی از 4/300 فرعی از 6/1383 فرعی از 3180 اصلی

سرتک – پردیس 6  -  جنوبی

23/260/750/000

3

267/86

-

مسکونی

1178/1011 و 974/645 فرعی از 34 – اصلی بخش 5

باقرآباد پردیس 25

13/928/720/000

4

159/50

1

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/423/000/000

5

157/25

2

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

6

157/25

3

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

7

157/25

4

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

8

157/25

5

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

9

157/25

6

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج –کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

10

157/25

7

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

11

157/25

8

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

12

157/25

9

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

13

157/25

10

مسکونی

11/4279 فرعی از 38- اصلی بخش 5

پونک – بلوار 65 متری امیر کبیر – بلوار 35 متری حکیم – کوچه فرزانگان سوم – کوچه سراج – کوچه 12 متری مابین سراج و خیابان شهید بلندیان

5/032/000/000

14

207

3

مسکونی

3 فرعی از 173 و 174 و 286 الی 327 و 331 اصلی بخش 4

قزوین – خیابان شهید عباس پور – نبش کوچه سپهر

3/312/000/000

(نقد 30% الباقی در 12 قسط)

(با توجه به اینکه مطابق وضع محل ملک مورد مزایده در تصرف غیر می باشد و رفع تصرف و خلع ید و تحویل مورد مزایده به برنده به عهده خریدار می­باشد و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد

15

150

70

مسکونی

4272/88/89 فرعی از 43 اصلی

شهرک عارف – کوچه کیمیا جنب مسجد فاطمه زهرا (س)

3/000/000/000

16

290/40

24

مسکونی

2/26 فرعی از 251- اصلی بخش 4

خیابان نواب شمالی – مجتمع فدک

5/700/000/000

17

43/91

-

مسکونی

باقیمانده 3 فرعی از 440 اصلی بخش 3

خیابان شهدا – کوچه محمدیه –نبش کوچه افضلی

2/415/000/000

18

169/04

1

تجاری مسکونی

166/2006 فرعی از 44 و باقیمانده 44 اصلی بخش 5 قزوین

ناحیه دانش خیابان صنوبر

1/180/000/000

19

167/27

2

تجاری مسکونی

166/2006 فرعی از 44 و باقیمانده 44 اصلی بخش 5 قزوین

ناحیه دانش خیابان صنوبر

1/170/000/000

20

258/40

59

مسکونی

11 فرعی از 38 – اصلی بخش 5

شهرک مهدیه (مافی محله ) کوچه نرگس 19

8/527/200/000

(پلاک فوق دارای معارض بوده و رفع معارض بعهده خریدار می باشد.)

 

21

122/2

-

تجاری - مسکونی

586 فرعی از 53 – اصلی بخش 5

بر بلوار نوروزیان روبروی دانشگاه رجاء

15/886/000/000

(دارای معارض بوده و رفع معارض بعهده خریدار می باشد.)

22

198

2

مسکونی

549/814 فرعی از 3141 اصلی

بادامستان خیابان فنودی

2/970/000/000

23

05/198

3

مسکونی

549/815 فرعی از 3141 اصلی

بادامستان خیابان فنودی

2/970/750/000

24

198/05

4

مسکونی

549/816 فرعی از 3141 اصلی

بادامستان خیابان فنودی

2/970/750/000

25

198/05

5

مسکونی

549/817 فرعی از 3141 اصلی

بادامستان خیابان فنودی

2/970/750/000

 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir.www یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز

تلفکس: 02833239283