مزایده عمومی یک نوبته پانزده قطعه زمین - شهرداری مرکز


مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد پانزده قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید :

 

ردیف

موقعیت ملک

مساحت

پلاک ثبتی

نوع ملک

کاربری

قیمت کارشناسی کل زمین (ریال)

متر مربع

1

جنوب غربی – بلوار شهید مطهری (بلوار نوروزیان)

283/50

10705 فرعی از 43 اصلی - بخش 5

زمین

تجاری

مسکونی

19/845/000/000

2

انتهای خیابان مجاهد بر کمربندی شهید بهشتی

205/42

251 اصلی-  بخش 4

زمین

تجاری

مسکونی

12/325/200/000

3

جنوب غربی – بلوار شهید مطهری (بلوار نوروزیان)

240

10705 فرعی از 43 اصلی - بخش 5

زمین

مسکونی

7/920/000/000

4

جنوب غربی – بلوار شهید مطهری (بلوار نوروزیان)

240

10705 فرعی از 43 اصلی - بخش 5

زمین

مسکونی

7/680/000/000

5

خیابان نواب شمالی- مجتمع فدک

294/57

13/2 فرعی از 251 اصلی –بخش 4

زمین

مسکونی

5/750/000/000

6

خیابان نواب شمالی- مجتمع فدک

290/40

26/2 فرعی از 251 اصلی- بخش 4

زمین

مسکونی

5/700/000/000

7

خیابان نواب شمالی- مجتمع فدک

209/48

37/2 فرعی از 251 اصلی- بخش 4

زمین

مسکونی

4/200/000/000

8

17 هکتاری غرب منبع آب زمزم جنوب کانال

266/57

1/199 فرعی از 3141 اصلی- بخش 4

زمین

مسکونی

4/650/000/000

9

فلکه مادر- پشت مجتمع مسکونی شورای حل اختلاف

168

294 فرعی از 8 فرعی – از 3141 اصلی بخش 4

زمین

مسکونی

2/185/000/000

10

انتهای خیابان مجاهد

161/29

251 اصلی-  بخش 4

زمین

مسکونی

3/145/155/000

11

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251 اصلی-  بخش 4

زمین

مسکونی

3/053/895/000

12

انتهای خیابان مجاهد

152/29

251 اصلی-  بخش 4

زمین

مسکونی

2/817/365/000

13

انتهای خیابان مجاهد

122/54

251 اصلی-  بخش 4

زمین

مسکونی

2/450/800/000

14

انتهای خیابان مجاهد

156/61

251 اصلی-  بخش 4

زمین

مسکونی

2/897/285/0

15

شهرک عارف- کوچه کیمیا  جنب مسجد فاطمه زهرا

150

4272/88/89 فرعی از 43 اصلی

زمین

مسکونی

3/000/000/000

 

 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283