آگهی مزایده خرید دوربین های نظارت تصویری سطح شهر قزوین

آگهی مناقصه

 

شهرداري قزوين در نظر دارد خرید دوربین های نظارت تصویری سطح شهر قزوین را از طریق شرکتهای دارای صلاحیت به انجام برساند.

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی  Qazvin.ir یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ،   تلفن: 33239283        کدپستی: 3413685931