مزایده عمومی ضایعات شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداري قزوين در نظر دارد طبق ماده 30 آئين نامه معاملات شهرداري تهران ضایعات آهن آلات، پلاستیک، صندلی و تلفن، لوازم اداری و تابلوی ترافیکی را به صورت نقدی، از طريق مزايده  عمومي به فروش برساند.

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز.

 تلفن: 33239283        کدپستی: 3413685931