خريد مصالح سنگي کوهي کارخانه آسفالت

((آگهي مناقصه عمومي دو مرحله­ اي))

 

شهرداري قزوين در نظر دارد نسبت به خريد مصالح سنگي کوهي به منظور استفاده در کارخانه آسفالت شهرداري قزوين؛ به مقدار 100/000 تن (يکصد هزار تن)،در طول مدت يکسال به صورت 30 درصد نقدي و 70 درصد غير نقدي(زمين) از طريق مناقصه عمومي دو مرحله­اي اقدام نمايد. واجدين شرايط ميتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس اينترنتي www.qazvin.ir ، يا سايت ملي مناقصات و يا واحد مديريت پيمان و رسيدگي واقع در شهرداري مرکزي قزوين مراجعه نمايند. ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

آدرس: قزوين، خيابان شهرداري، شهرداري مرکز، تلفن: 5-33227001 

 

چاپ شده در روزنامه هاي مينودر - جمهوري