اطلاعات مزایده فروش 11 قطعه زمین

اطلاعات مزایده فروش 11 قطعه زمین 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:به شماره 1516/ص/ 1402/10 مورخ 12/01/1402

 

/https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad/ 

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­های نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

 

تاریخ نمایش در سایت تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت 12:30 مورخ  17/02/1402   تا ساعت14 مورخ  07/03/1402 

 

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 19مورخ  27/02/1402

 

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین از ساعت 12:30صبح مورخ  17/02/1402 تا ساعت  14 مورخ 07/03/1402

 

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت 9 صبح  مورخ 08/03/1402

 

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 1002005084000001

 

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.