آگهی مناقصه عمومی پروژه اصلاح دریچه¬ها و منهول¬های سطح شهر قزوین

آگهی مناقصه عمومی

(دو نوبته – یک مرحله­ای)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار، جهت پروژه اصلاح دریچه­ها و منهول­های سطح شهر قزوین، با مبلغ برآورد اولیه 015/310/318/15  ریال و از محل اعتبارات داخلی و به مدت 12 ماه (دوازده ماه) بر مبنای قانون برگزاری مناقصات به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­های حداقل دارای صلاحیت پایه 5 (پنج) رشته ساختمان و ابنیه­، راه و ترابری یا آب اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده ، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و ... در بستر سامانه می­باشد. 

پاکات "الف" و "ب" و "ج" می­بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت"الف") مندرج در اسناد به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33239283