صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه بیمه نامه

صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه

شهرداری مرکز قزوین در نظر دارد مناقصه  خريد بيمه­نامه­ درمان تكميلي پرسنل شهرداری، سازمان­ها، مؤسسات و کارگاه­های وابسته؛ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

شماره آگهی مناقصه:

9619/ص/1401/10

تاریخ آگهی مناقصه:

05/09/1401

واحد متقاضی:

معاونت برنامه­ریزی و توسعه سرمایه انسانی

نوع مناقصه:

عمومی یک مرحله ای

روش تامین منابع مالی:

بودجه داخلی

محل تأمین اعتبار:

اعتبارات داخلی

برآورد کلی مناقصه:

 

مدت اعتبار پیشنهادها:

سه ماه

مهلت زمانی دریافت اسناد:

از ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 06/09/1401

تا ساعت 14 روز ­سه­شنبه مورخ 15/09/1401

مهلت ارائه پیشنهاد:

تا ساعت 14 روز ­شنبه مورخه 26/09/1401

زمان گشایش پاکت­ها:

ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 27/09/1401

شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005084000024

 آدرس: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

موضوع مناقصه : خريد بيمه­نامه­ درمان تكميلي پرسنل شهرداری، سازمان­ها، مؤسسات و کارگاه­های وابسته؛ طبق شرایط مناقصه

توضیحات:

خلاصه اسناد: مطابق با ماده 4 آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات تکمیل گردد.