انجام خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت پروژه یادگار امام (ره)

صورتجلسه پیش از فراخوان تجدید مناقصه

شهرداري قزوين در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومي انجام خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت پروژه یادگار امام (ره) شهر قزوین، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرکت­هایی که حداقل دارای گواهی صلاحیت رتبه 5 پیمانکاری در رشته نیرو (برق) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  دارای صلاحیت از شرکت توزیع برق باشند، به شرح ذيل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

شماره تجدید آگهی مناقصه:

7065/ص/1401/10

تاریخ تجدید آگهی مناقصه:

30/06/1401

واحدهای متقاضی:

معاونت فنی و عمرانی

نوع مناقصه:

عمومی یک مرحله ای

روش تامین منابع مالی:

بودجه داخلی

محل تأمین اعتبار:

اعتبارات داخلی

برآورد کلی مناقصه:

289/364/161/16 ریال

مدت اعتبار پیشنهادها:

سه ماه

مهلت زمانی دریافت اسناد:

از ساعت 14:00 روز ­شنبه مورخ 02/07/1401 تا

 ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 10/07/1401

مهلت ارائه پیشنهاد:

حداکثر تا ساعت 14:00 ظهر روز ­چهارشنبه مورخه 20/07/1401

زمان گشایش پاکت­ها:

در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 21/07/1401

لینک و شماره مناقصه در سامانه ستاد:

شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005084000019

 آدرس: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

موضوع مناقصه :

انجام خرید و اجرای سیستم روشنایی پروژه یادگار امام (ره)، مطابق مشخصات فنی، خصوصی و عمومی و سایر مدارک و ملحقات پيوست

توضیحات: برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه ستاد ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 1456 تماس حاصل نمایید.

خلاصه اسناد: مطابق با ماده 4 آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات تکمیل گردد.

 

 

سرپرست مدیریت پیمان و رسیدگی

شیما زرآبادی­پور

معاون مالي و اقتصادی

مسعود حاج­نصراله­ئی