انجام پروژه اصلاح دریچه¬ها و منهول¬های سطح شهر قزوین

صورتجلسه پیش از فراخوان تجدید مناقصه

شهرداري قزوين در نظر دارد نسبت به تجدید برگزاری مناقصه عمومي انجام پروژه اصلاح دریچه­ها و منهول­های سطح شهر قزوین، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرکت­هایی که حداقل دارای پایه 5 (پنج) رشته ساختمان و ابنیه، راه و ترابری یا آب را داشته  باشند، به شرح ذيل مجدد برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

شماره تجدید آگهی مناقصه:

6485/ص/1401/10

تاریخ تجدید آگهی مناقصه:

16/06/1401

واحدهای متقاضی:

معاونت فنی و عمرانی

نوع مناقصه:

عمومی یک مرحله ای

روش تامین منابع مالی:

بودجه داخلی

محل تأمین اعتبار:

اعتبارات داخلی

برآورد کلی مناقصه:

406/953/925/15  ریال

مدت اعتبار پیشنهادها:

سه ماه

مهلت زمانی دریافت اسناد:

از ساعت 14:00 روز دو­شنبه مورخ 28/06/1401 تا

 ساعت 14:00روز چهارشنبه مورخ 06/07/1401

مهلت ارائه پیشنهاد:

حداکثر تا ساعت 14:00 ظهر روز شنبه مورخه 16/07/1401

زمان گشایش پاکت­ها:

در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 17/07/1401

لینک و شماره مناقصه در سامانه ستاد:

شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001005084000017

لینک شرکت در مناقصه: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

موضوع مناقصه :

انجام پروژه اصلاح دریچه­ها و منهول­های سطح شهر قزوین، مطابق مشخصات فنی، خصوصی و عمومی و سایر مدارک و ملحقات پيوست.

توضیحات: برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه ستاد ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 1456 تماس حاصل نمایید.

خلاصه اسناد: مطابق با ماده 4 آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات تکمیل گردد.