اطلاعات مزایده فروش 16 قطعه زمین به صورت نقد و اقساط

اطلاعات مزایده فروش 16 قطعه زمین به صورت نقد و اقساط  

لینک مشاهده و دریافت اسناد:به شماره 6046/ص/ 1401/10  مورخ 07/06/1401

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

 

تاریخ نمایش در سایت تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت 14 تاریخ 08 /06/1401 تا ساعت 10 صبح تاریخ 22/06/1401 

 

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 10 مورخ  13/06/1401

 

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت  10 مورخ 23/06/1401

 

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت  11 صبح  مورخ 23/06/1401

 

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2001005084000007

 

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.