مزایده 16 قطعه زمین با شرایط نقدو اقساط

 

 

 

اطلاعات مزایده 16 قطعه زمین با شرایط نقدو اقساط 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:به شماره  2001005084000005 آگهی مزایده  3272 /ص/ 1401/10  مورخ 31/03/1401

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ 06 /04/1401 ساعت 8:30 تا تاریخ 21/04/1401  ساعت 13

مهلت دریافت اسناد مزایده  تا تاریخ 11/04/1401 تا ساعت 13

تذکر: شرکت­کنندگان در مزایده می­بایست در مدت زمان مشخص شده در بند 2 اسناد و فقط  از طریق کد کاربری و رمز عبور ارائه شده در هنگام دریافت توکن جهت دانلود اسناد در کارتابل خود اقدام نمایند و دریافت اسناد از طریق دیگر منتج به شرکت در مزایده نخواهد شد. ( قابل ذکر است اسناد مزایده تا زمان ارائه پیشنهاد قابلیت مشاهده و دریافت از سامانه را  دارد ولی فقط افرادی می­توانند در مزایده شرکت نمایند که در مدت زمان تعیین شده و از طریق کارتابل خود اسناد را دریافت کرده باشند).

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت  13 مورخ 21/04/1401

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت  9 صبح  مورخ 22/04/1401

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 20010050840000005

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.