اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل قیر مورد نیاز جهت استفاده در راه های دسترسی به منطقه نمونه گردشگری باراجین

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل قیر مورد نیاز جهت استفاده در راه های دسترسی به منطقه نمونه گردشگری باراجین  

 به شماره 1252/ص/1401/10  مورخ 11/02/1401 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:  از ساعت 12   روز یکشنبه مورخ 25/02/1401

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  تا ساعت 13  روز شنبه مورخ 31/02/1401

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14  روز  سه شنبه مورخ  10/03/1401

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 9صبح روز چهارشنیه  مورخ 11/03/1401

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2001005084000003

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.