اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل برنج هاشمی درجه یک به میزان 21 تن

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل برنج هاشمی درجه یک به میزان 21 تن

 به شماره 670/ص/1401/10  مورخ27/01/1401

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:  از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ28/01/1401

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  تا ساعت 12 روز چهار شنبه  مورخ 31/01/1401

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 13 روز شنبه  مورخ  10/02/1401

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 9صبح  روز یکشنبه مورخ 11/02/1401

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2001005084000001

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.