اطلاعات مزایده فروش پروژه مجتع مسکونی برجهای الهیه ،واقع در شهر قزوین

اطلاعات مزایده فروش  پروژه مجتع مسکونی برجهای الهیه ،واقع در شهر قزوین

لینک مشاهده و دریافت اسناد:به شماره 650/ص/ 1401/10  مورخ 25/01/1401

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت28/01/1401 ساعت 12 تا تاریخ 14/02/1401  ساعت 14

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت  14 مورخ 14/02/1401

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت  9 صبح  مورخ 15/02/1401

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 20010050840000001

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.