اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جمع آوری و انتقال آبهای سطحی بلوار کمر بندی جمهوری اسلامی شهر قزوین

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جمع آوری و انتقال آب های سطحی بلوار کمر بندی جمهوری اسلامی شهر قزوین  

 به شماره 11812/ص/1400/10  مورخ 9/11/1400 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

 برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می ­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:  از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ1400/11/16

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  تا ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 1400/11/20

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  1400/12/01

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 8 صبح  روز دو شنبه مورخ 140012/02

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000017

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.