مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح سنگی - سازمان عمران شهرداری قزوین

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح سنگی به منظور استفاده در تولید آسفالت کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری قزوین   

 به شماره 9102/ص/1400/10  مورخ 08/09/1400 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: روز سه شنبه  مورخ09/09/1400 از ساعت 14

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  ازساعت 14روز سه شنبه مورخ 09/09/1400 تا ساعت 19  مورخ 16/09/1400 

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14 روز مورخ  27/09/1400

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 8 صبح مورخ 28/09/1400

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000015

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.