تعیین پیمانکار حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین

صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه

شهرداري قزوين در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومي تعیین پیمانکار حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرکت­های دارای رتبه و صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی در رشته‌ نگهداری و خدمات فضای سبز به شرح ذيل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

شماره آگهی مناقصه:

2494/ص/1402/10

تاریخ آگهی مناقصه:

30/02/1402

واحدهای متقاضی:

منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین

نوع مناقصه:

عمومی یک مرحله ای

روش تامین منابع مالی:

بودجه داخلی

محل تأمین اعتبار:

اعتبارات داخلی

برآورد کلی مناقصه:

175/708/567/113 ریال

مدت اعتبار پیشنهادها:

سه ماه

مهلت زمانی دریافت اسناد:

از ساعت 14ظهر روز سه­شنبه مورخ 02/03/1402 تا

 ساعت 13صبح شنبه مورخ 06/03/1402

مهلت ارائه پیشنهاد:

حداکثر تا ساعت 13صبح  روز سه­شنبه مورخه 16/03/1402

زمان گشایش پاکت­ها:

در ساعت 9 صبح روز چهار­شنبه مورخ 17/03/1402

موضوع مناقصه :

  1. حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین

توضیحات:    شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005084000006  آدرس: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

خلاصه اسناد: مطابق با ماده 4 آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات تکمیل گردد.

 
برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید