آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین