مزایده فروش 17 قطعه زمین در نقاط مختلف شهر - شهرداری قزوین