مزایده عمومی یک نوبته - پروژه برج های بادامستان - شهرداری قزوین