مزایده عمومی - تعداد یازده قطعه زمین به صورت نقد و اقساط - شهرداری قزوین