آگهی مناقصه عمومی - تهیه تجهیزات و اجرای عملیات فیبر نوری - شهرداری قزوین