انجام خرید و اجرای سیستم روشنایی جهت پروژه یادگار امام ( ره )