مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح سنگی - سازمان عمران شهرداری قزوین