مقبره حمد ا… مستوفي نويسنده و تاريخ نگار معروف سده هشتم ( تولد 680- وفات حدود 750) و مؤلف تاريخ گزيده ، نزهه القلوب و ظفر نامه از آثار دوره ايلخاني است. مزاردر محله ملك آباد قزوين ،درسردابي واقع شده كه بر روي آن بنايي به شكل مربع ساخته اند كه پيش از گنبد به هشت ضلعي مبدل شده و دور تا دور آن مقرنس كاري است . گنبد فيروزه اي مخروطي آن و كتيبه اي كه به خط ثلث به معرفي پدران و آثار مستوفي اشاره شده اين بقعه را از ساير آثار تاريخي شهر ممتاز كرده است