بيوگرافي دکتر علي صفري

  

 

سوابق تحصيلي:

 • دکتري تخصصي مهندسي محيط زيست (PHD).
 • فوق ليسانس مهندسي محيط زيست.
 • ليسانس مهندسي محيط زيست.
 • ليسانس مهندسي عمران.

سوابق آموزشي:

 • کسب رتبه دوم آزمون ورودي دکتري تخصصي (PHD).
 • کسب رتبه سوم آزمون کارشناسي ارشد مهندسي آبفا.
 • کسب رتبه چهارم آزمون کارشناسي عمران.
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامي.
 • مدرس دانشگاه پيام نور در رشته عمران.
 • مدرس دانشگاه صنعتي بويين زهرا در رشته شهرسازي.

سوابق اجرايي:

 • شهردار بويين زهرا از سال 1387 تا 1 شهريور 96.
 • شهردار بيدستان به مدت 6 سال.
 • رييس اداره آمار و روابط عمومي شهرداري قزوين.
 • شهردار نمونه استان در سال 1385
 • شهردار نمونه استان در سال 1386
 • شهردار برتر استان در سال 1391
 • شهردار برتر کشور در جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال 1391
 • شهردار برتر استان در حوزه سلامت.
 • عضو انجمن متخصصان محيط زيست ايران.
 • عضو باشگاه شهرداران صلح جهان با حکم شهردار هيروشيما.
 • مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري هاي استان قزوين.
 • عضو خيرين مدرسه ساز.
 • عضو هيئت مديره شرکت مديريت پسماندهاي شهرداري هاي استان قزوين.
 • دبير شوراي عالي استان ها در دوره اول شوراها.

فعاليت هاي تحقيقاتي:

 • مدل سازي آب مورد نياز فضاي سبز شهري در راستاي توسعه پايدار.
 • بررسي اقتصادي تفکيک از مبدا در منطقه 2 شهري قزوين (پژوهش).
 • ترجمه راهنماي قوانين ساخت و ساز در کشور انگلستان و مقايسه آن با ايران(وزارت محيط زيست و حمل و نقل انگلستان).
 • بررسي روند صدور مجوز احداث صنايع در  Maida کشور مالزي و مقايسه با سازمان صنايع ايران.
 • ترجمه مجموعه قوانين شهرداري دبي.
 • گواهينامه هاي بين المللي در کنگره بين المللي طراحي شهري.
 • گواهينامه کارگاه آموزشي شهر ايده آل. 
 • گواهينامه کارگاه آموزشي GIS .
 • گواهينامه کارگاه آموزشي سازمان انرژي ها نو.
 • گواهينامه بروز توانمندسازي مناطق زلزله زده استان هاي قزوين، زنجان، همدان و کرمانشاه.
 • گواهينامه بهسازي و نوسازي و مرمت بافت هاي فرسوده شهري.
 • گواهينامه مديريت خدمات شهري.
 • (International conference and forum on urban sustainadee Development (CERTIFICATE
 • (International conference on urbanism Managment (CERTIFICATE
 • (Specialized course Designiniyin Historical fabrice (CERTIFICATE
 • Contemporary International conforance on patterning from traditional architeture to Access to Architecture (CERTIFICATE)
 • (Provincial work shop on capacity building for disaster managment (CERTIFICATE

 

ترجمه و تاليف:

 • مديريت پسماندهاي شهري (در حال انتشار).
 • بافت هاي فرسوده، چالش ها و راهبردها(در حال انتشار).
 • Housing Iand cranting procedures "DuBai Municipality"
 • Complaint form "DuBai Municipality
 • Statistical Review "DuBai Municipality Achievements"
 • Precedures of all ocation industrial Lands
 • Customer Serrice center DuBai Municipality
 • Air Quality research: "perspective form climate chang modelling research"