اين بنا اواخر دوره قاجار ساخته شده است و به لحاظ سبک معماري و تزيينات داخلي داراي ارزش مي‌باشد. بنا در سه طبقه در ضلع غربي حياط قرار دارد. تعداد شش ستون فضاي ورودي و ايوان طبقه دوم را تشکيل مي دهند، پلکان مرکزي داخل بنا در طبقه دوم به يک راهروي چهار طرفه منتهي مي شود. دور تا دور اين راهرو را نرده و ستون هاي تزييني فرا گرفته است. برخي از اتاق ها نيز داراي تزيينات گچبري با نقش برجسته گل و برگ، مجلس شکار حيوانات و مجلس بزم و نيز طاقچه هاي تزييني است.