بناي امامزاده کمال (ع) فرزند امام موسي کاظم (ع) به شکل شش ضلعي به طول 3/90 متر است و در حاشيه ضياء اباد شهرستان تاکستان قرار دارد بناي بقعه شامل سه بخش است و دو بخش الحاقي آن کاملا نو ساز و فاقد هر گونه ارزش هنري است

شکل داخلي بنا نيز شش ضلعي و داراي نازک کاري است گنبد امازاده از نوع دو پوش رگ  است بنا داراي تزيينات آجرکاري در ميان طاق نماهاي اضلاع خارجي است و در گوشه سازي هاي داخل آن نقوش گل و بته مشاهده مي شود بناي امازاده کمال از آثار قرن نهم ه.ق و طرح آن در منطقه بي نظير است.