┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è ┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è

Ϻ┘àϺ┘àÏ▓Ϻϻ┘ç Ï¡Ï│┘è┘å Ϻ┘àϺ┘àÏ▓Ϻϻ┘ç Ï¡Ï│┘è┘å

امام زاده حسين (ع)

امامزاده حسين ابن علي ابن موسي الرضا فرزند دو ساله امام رضا مي باشند که در سال 201 ھ . ق در اثر بيماري در شهر قزوين دار فاني را وداع مي گويند و در گورستان جنوبي شهر قزوين به خاک سپرده مي‌شود. بجز ضريح نفيس چوبي آن که تاريخ 806 قمري را نشان مي دهد و از صنايع گره چيني مجوف مي باشد، باقي آثار از بناهاي دوره صفوي و قاجار است.