بناي امامزاده هفت صندوق در ميان گورستان روستاي هفت صندوق شهر ضياء آباد قرار دارد بنا مستطيل شکل و داراي حرمي مربع شکل است که در جلوي آن ايوان ورودي به همراه دو فضاي کوچک جنبي قرار گرفته است.

 

نماهاي شرقي و غربي بنا هر يک داراي قاب بندي و چهار طاق نماست ضلع شمالي آن سه طاق نما دارد گنبد بنا دو پوش و بدون کاشيکاري و توسط تيرهاي چوبي مهار شده است تزيينات بنا در داخل شامل رنگ آميزي رسمي بندي و در خارج به صورت طرح هاي ساده آجر کاري در ميان طاق نماها و ورودي هاي فضاهاي جنبي ايوان است اين بنا با توجه به معماري خاص آن به دوره صفويه تعلق دارد.