آرامگاه علي ابن عون در روستاي شکرناب از توابع آبيک قرار دارد. بناي بقعه هشت ضلعي و طول تقريبي هر ضلع 80/7 متر است. جرزها و طاق نماهاي خارجي با قوس هاي تيزه دار قاب سازي شده اند. داخل حرم نيز به شکل هشت ضلعي است و روي هر ضلع آن طاق نمايي ديده مي شود، گنبد رک ترک دار آجري بر روي مرقد امامزاده قرا گرفته است. ورودي حرم در شمال بقعه قرار دارد، و در کتيبه بالاي در ورودي، سال ساخت بناي اصلي حرم (884 ھ . ق) و نام سازنده آن درويش نورالدين به چشم مي خورد.