دیدار حسن عباس نژاد مدیرکل محیط زیست استان با طاهرخانی شهردار قزوین