دیدار شنتیایی مدیرکل محیط زیست استان به همراه هیئت همراه با صباغی شهردار قزوین