آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی شماره 9