امضا قرار داد خواهرخواندگی بین نین بین ویتنام و شهر قزوین