حضور نماینده ویژه ریاست محترم جمهوری در شهرستان قزوین